21 Απριλίου 2008

Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας

Γενικές Πληροφορίες

Σκοπός του παρόντος είναι η παράθεση των όρων και προϋποθέσεων που διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας http://giaxaliotis.blogspot.com/ και εν γένει του διαδικτυακού τόπου (website) της lx place (στο εξής “η ιστοσελίδα” ή “διαδικτυακός τόπος”). Η χρήση της ιστοσελίδας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των αναφερόμενων όρων, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της.

Παροχή Πληροφοριών και Ενημέρωσης

Ο Λιβάρδας Αν. Χαρίλαος (στο εξής “διαχειριστής”) καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας να διέπονται από ακρίβεια, ορθότητα, σαφήνεια, πληρότητα, χρονική εγγύτητα, επάρκεια και διαθεσιμότητα – ωστόσο δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για την επίτευξη της ύπαρξης των στοιχείων αυτών. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν υφίσταται ευθύνη του διαχειριστή για οποιουδήποτε είδους ζημία τυχόν προκληθεί στο χρήστη της ιστοσελίδας με αφορμή τη χρήση αυτής. Στον χρήστη εναπόκειται αποκλειστικά η ευθύνη για τη χρήση, αξιολόγηση, εκτίμηση και αξιοποίηση των εκάστοτε παρεχομένων πληροφοριών.

Διόδευση σε Ιστοσελίδες Τρίτων

Μέσω της ιστοσελίδας δύναται να παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να διοδεύονται μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των προσώπων αυτών. Ο διαχειριστής δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους και δεν εγκρίνει ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών, ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, που διατίθενται από τα πρόσωπα αυτά μέσω των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων. Ο διαχειριστής παρέχει τη δυνατότητα διόδευσης μέσω των άνω ειδικών συνδέσμων με άλλους διαδικτυακούς τόπους αποκλειστικά και μόνο ως ευκολία στους χρήστες της ιστοσελίδας της, και η συμπερίληψη οποιουδήποτε ειδικού συνδέσμου δεν υπονοεί επικύρωση από τον διαχειριστή του τρίτου ή του διαδικτυακού τόπου του τρίτου. Η χρήση τέτοιων συνδέσεων γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Ο διαχειριστής δεν ευθύνεται, επίσης, για σφάλματα ή κακή λειτουργία των διαδικτυακών τόπων των τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων. Ο διαχειριστής έχει την απόλυτη διακριτική ευχέρεια να διακόπτει τους ειδικούς συνδέσμους με οποιουσδήποτε άλλους διαδικτυακούς τόπους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο.

Λειτουργία της Ιστοσελίδας

Το διαδίκτυο δεν αποτελεί ένα ασφαλές περιβάλλον και, μολονότι ο διαχειριστής χρησιμοποιεί λογισμικό κατά των ιών Η/Υ, δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες της ιστοσελίδας θα είναι απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς, ούτε ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του χρήστη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς.

Τροποποίηση Όρων Χρήσης

Ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών, τους παρόντες όρους χρήσης και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω αυτής, ενώ οι χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας θα τεκμαίρεται ότι έχουν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις.

Αποζημίωση

Με την παρούσα συμφωνείται ρητά ότι σε καμία περίπτωση δεν δικαιούσθε αποζημίωση για κανένα λόγο απολύτως.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Λοιποί Όροι

O χρήστης αναγνωρίζει και συμφωνεί ανεπιφύλακτα ότι η πρόσβαση και χρήση αυτής της ιστοσελίδας διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις. Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Η μη ενάσκηση ή η μη επιβολή εκ μέρους του διαχειριστή οποιουδήποτε δικαιώματός της ή όρου από τους παρόντες Όρους Χρήσης σε καμία περίπτωση δεν συνιστούν παραίτησή της από το συγκεκριμένο δικαίωμα ή όρο.

Προσωπικά δεδομένα

Η σελίδα αυτή σέβεται την επιθυμία σας για προστασία και εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων. Προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται μόνο εφόσον εσείς το επιθυμείτε και το δηλώσετε ύστερα από ερώτηση μας είτε μετά από την συμπλήρωσή τους από τον ίδιο τον χρήστη σε φόρμες που παρουσιάζονται στη σελίδα. Ο διαχειριστής της σελίδας συλλέγει και επεξεργάζεται αυτά τα δεδομένα, προς τον σκοπό της βελτιστοποίησης της εξυπηρέτησης των αναγνωστών της, καθώς και για προωθητικούς ερευνητικούς και στατιστικούς σκοπούς. Δεν υφίσταται η περίπτωση ο διαχειριστής να διαβιβάζει τα δεδομένα αυτά σε τρίτους. Παρόλα αυτά ο διαχειριστής δεν ευθύνεται για την απώλεια δεδομένων μετά από επίθεση κακόβουλου λογισμικού και ενέργειας (hack).

Πνευματικά δικαιώματα

Επιτρέπεται η αντιγραφή και η αναδημοσίευση του υλικού που υπάρχει στην ιστοσελίδα, μόνο με την έγκριση του διαχειριστή και κατόπιν συνεννοήσεως με αυτόν. Στην ιστοσελίδα όπου θα αναδημοσιευτεί το υλικό θα πρέπει να υπάρχει σε ευδιάκριτο σημείο ο σύνδεσμος (link) της παρούσας ιστοσελίδας (lx place). Σε αντίθετη περίπτωση θα καλείται η διαγραφή του υλικού που δανείστηκε και αναδημοσιεύτηκε.

Συντήρηση

Σε κάθε περίπτωση ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολοκλήρου ή τμήματος του διαδικτυακού τόπου για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς καμία περαιτέρω ευθύνη και προειδοποίηση.

Συμπεριφορά Χρηστών

Οι χρήστες της ιστοσελίδας οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν. Ο χρήστης της ιστοσελίδας ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον διαδικτυακό τόπο του διαχειριστή, αναγόμενη στην κακή ή αθέμιτη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής.

πιο συγκεκριμένα:

Οι χρήστες αποδέχονται και συμφωνούν ότι θα κάνουν σύννομη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου. Οι χρήστες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δεσμεύονται ότι με τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου:

•δε θα ενεργούν κατά τρόπο που να εμποδίζει ή/ και να καθιστά αδύνατη την ομαλή ή/ και σύννομη χρήση του διαδικτυακού τόπου και των άλλων συνδεδεμένων με αυτόν διαδικτυακών τόπων από άλλους χρήστες

•δε θα ενεργήσουν κατά τρόπο ώστε να παραπλανήσουν οποιονδήποτε τρίτο ως προς την προέλευση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου ή/ και να ζημιώσουν με οποιονδήποτε τρόπο τη φήμη της ιστοσελίδας

•δε θα εγκαθιστούν, προωθούν ή/ και μεταδίδουν με οποιοδήποτε τρόπο μέσω του διαδικτυακού τόπου ψηφιακούς υιούς ή/ και οποιουδήποτε άλλου είδους βλαβερά ή καταστροφικά αρχεία ή/ και προγράμματα σχεδιασμένα να καταστρέψουν ή να περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους χρήστες να χρησιμοποιούν το giaxaliotis.blogspot.com

•δε θα «ανεβάζουν» ή μεταδίδουν με οποιοδήποτε τρόπο υλικό και πληροφορίες που δε δικαιούνται να αποκαλύψουν δυνάμει διατάξεων του δικαίου ή ιδιωτικών συμφωνιών (π.χ. εμπιστευτικές πληροφορίες)

•δε θα ενεργούν κατά τρόπο ώστε να προσβάλλονται οποιαδήποτε δικαιώματα ή προσωπικότητα τρίτων και ιδίως κατά τρόπο ώστε να προξενείτε βλάβη σε ανήλικο

•θα παρέχουν ακριβείς πληροφορίες, όπου και όταν αυτό τους ζητείται (για την προστασία απορρήτου και τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων διαβάστε την ενότητα Προσωπικά Δεδομένα)

•δε θα επεμβαίνουν ή θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ή προξενούν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο βλάβη στο διαδικτυακό τόπο, στο υλικό που φιλοξενείται σε αυτόν, στους πηγαίους κώδικες (source code) του λογισμικού που τον αποτελεί, στο διακομιστή όπου αυτός φιλοξενείται ή/ και σε δίκτυα συνδεδεμένα με ή προσβάσιμα μέσω του διαδικτυακού τόπου ή άλλων διαδικτυακών τόπων συνδεδεμένων με αυτόν.

•δε θα επιδιώκουν σκοπό, ο οποίος απαγορεύεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης

•δε θα προβαίνουν σε ενέργειες που θα μπορούσαν να συνιστούν ή να ενθαρρύνουν συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, να εγείρει αστική ευθύνη ή να παραβιάσει με άλλο τρόπο οποιοδήποτε νόμο

•δε θα δημοσιεύουν ή μεταδίδουν οποιουδήποτε υλικό με απειλητικό, αναληθές, παραπλανητικό, προσβλητικό, παρενοχλητικό, συκοφαντικό, χυδαίο, ανήθικο, σκανδαλώδες, πορνογραφικό ή βλάσφημο περιεχόμενο

•δε θα συγκεντρώνουν διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλα στοιχεία χρηστών από το διαδικτυακό τόπο με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα και με σκοπό να πραγματοποιήσουν ανεπιθύμητη εμπορική ή άλλη επικοινωνία με αυτούς

•δε θα «ανεβάζουν», μεταδίδουν, αποθηκεύουν ή καθιστούν διαθέσιμα στο κοινό με οποιοδήποτε τρόπο αρχεία ήχου ή/ εικόνας που δεν είναι προσωπικής φύσης και τα οποία είτε (α) δεν απεικονίζουν τους ίδιους τους χρήστες ή πρόσωπα τα οποία έχουν δώσει τη συναίνεσή τους για τη διάθεσή των video μέσω του διαδικτυακού τόπου είτε (β) δεν έχουν μαγνητοσκοπηθεί από τους ίδιους τους χρήστες ή από πρόσωπα τα οποία έχουν δώσει τη συναίνεσή τους για τη διάθεσή αυτών μέσω του διαδικτυακού τόπου είτε (γ) δεν αποτελούν γνήσια έργα ή έργα επεξεργασμένα από τους ίδιους τους χρήστες ή από πρόσωπα τα οποία έχουν δώσει τη συναίνεσή τους για τη διάθεσή αυτών μέσω του διαδικτυακού τόπου

•θα πληροφορούν τον διαχειριστή αμέσως μόλις αντιληφθούν κάθε παράνομη ή απαγορευμένη χρήση του διαδικτυακό τόπο από τρίτους.
Για να προχωρήσετε παρακαλούμε να αποδεχθείτε τους παραπάνω όρους.Σε περίπτωση που έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή ερωτήσεις σχετικά με οποιοδήποτε σημείο της παρούσας ιστοσελίδας ή επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε λόγο, μπορείτε να απευθυνθείτε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

email: livardashar@gmail.com

Ο Διαχειριστής του blog

Λιβάρδας Αν. Χαρίλαος

Followers

Υποστηρίξτε την προσπάθεια μας με μια μικρή δωρεά. Κάθε δωρεά είναι σημαντική γιατί μας βοηθάει να κρατήσουμε ανοικτό το blog και να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας. Αν θέλετε να μας βοηθήσετε κάνετε κλικ στο κουμπί Donate.

Επισκευές Ηλεκτρικών Συσκευών - Θεσσαλονίκη

 
Design by Free Wordpress Themes | Bloggerized by Free Blogger Templates | Web Hosting Deals