26 Φεβρουαρίου 2008

ΑΝΑΚΥΚΛΗΣΗ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ)Κάθε κάτοικος της Ευρωπαϊκής Ένωσης παράγει κατά μέσο όρο περί­που 1 κιλό σκουπίδια κάθε ημέρα. Σε όλο τον κόσμο σήμερα γίνονται προσπάθειες να μειωθεί ο συνολικός όγκος των σκουπιδιών, να ξανα­χρησιμοποιούνται όσο το δυνατό περισσότερα υλικά, να γίνεται ανακύκληση (ανακύκλωση) κάποιων υλικών και να διαχειρίζονται σωστά οι χώροι ταφής των απορριμμάτων.
Τα στερεά αστικά απόβλητα είναι προϊόντα κάθε ανθρώπινης δρα­στηριότητας και είναι ετερογενή ως προς τη σύνθεση, σε σύγκριση με αντίστοιχα στερεά απόβλητα από βιομηχανικές ή αγροτικές δραστηριότητες.
από την πρωτόγονη ακόμα κοινωνία ο άν­θρωπος επιβαρύνει με απόβλητα τη φύση, μόνο­ που παλιότερα τόσο η ποσότητα όσο και ησύνθεση αυτών των αποβλήτων ήταν τέτοιεςπου επέτρεπαν την αφομοίωση τους διαμέσου­ φυσικών διεργασιών.
Με την έντονη αστικοποίηση και την πληθυ­σμιακή συσσώρευση στις πόλεις τα προβλήματα από την έλλειψη προϋποθέσεων για την υγειονομική διάθεση των απορριμμάτων
οδήγησαν σε τραγικές καταστάσεις Έτσι στις μεσαιωνικές πόλεις η ανεξέλεγκτη διάθεση των σκουπιδιών οδήγησε σε φοβερές επιδημίες, που αποδεκάτισαν μισό περίπου πληθυσμό της τότε Ευρώπης.

Έτσι, ως ανακύκληση θα μπορούσε να οριστεί η δια-της συστηματικής συλλογής, διαλογής και επαναφοράς ορισμένων υλικών στο φυσικό και στον οικονομικό κύκλο.

Η επιτυχημένη ανάκτηση χρήσιμων υλικών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό α­πό τους εξής παράγοντες:
• Τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των απορριμμάτων.
• Την εξασφάλιση αγοράς για τα ανακυκλώ­σιμα υλικά.
• Την εξάρτηση του τόπου από χρήσιμα υλι­κά και ενέργεια.


Μέσα στα σκουπίδια κρύβονται τεράστια ποσά ενέργειας και πρώ­των υλών. Το χαρτί αποτελεί το 20%-25% των στερεών απορριμμάτων που πετάμε. Στην Ελλάδα περίπου 300.000 τόνοι χαρτιού πετάγονται στα σκουπίδια κάθε χρόνο, που για την παραγωγή τους χρειάστηκαν ενδεικτικά 12 εκατομμύρια στρέμματα δάσους, 100 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού (όση είναι η κατανάλωση της Αττικής για 100 ημέρες) και 1,5-2 δισεκατομμύρια κιλοβατώρες (ενέργεια που καταναλώνεται για 4 μήνες από 1 εκατομμύριο σπίτια). Με την ανακύκληση του χαρτιού μπο­ρούμε να εξοικονομήσουμε το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτούς τους φυσικούς πόρους και να ρυπαίνουμε λιγότερο τη γειτονία μας, τη χώρα μας, τον πλανήτη Γη.

Τα μέταλλα γενικότερα αποτελούν το 3%-5% των αστικών απορριμμάτων, με επικράτηση κυρίως του αλουμινίου. Το αλουμίνιο παράγε­ται από το ορυκτό του βωξίτη (για 1 κιλό α­λουμινίου χρειάζονται 4 κιλά βωξίτη). Στην Ελ­λάδα κατασκευάζονται περίπου 900 εκατομ­μύρια αλουμινένια κουτιά κάθε χρόνο και η η­λεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται μπορεί να καλύψει τις ανάγκες μιας πόλης 90.000 κα­τοίκων για ένα χρόνο. Με την ανακύκληση κερδίζουμε περίπου το 95% της ενέργειας που χρειάζεται για την παραγωγή του από την πρώτη ύ­λη, δηλαδή το βωξίτη.

Το γυαλί αποτελείτο 2%-5% της σύστασης των απορριμμάτων. Το γυαλί φτιάχνεται από άμμο, α­σβέστιο και σόδα. Για κάθε τόνο γυαλιού που α­νακυκλώνουμε εξοικονομούμε ενέργεια αντί­στοιχη με 135 λίτρα πετρελαίου.
Τα μισά περίπου από τα σκουπίδια που πετά­με είναι οργανικά υλικά, δηλαδή υπολείμματα τροφών, καλλιεργειών κ.ά. Αυτά με κατάλληλη ε­πεξεργασία μπορούν να μετατραπούν σε βελ­τιωτικό εδάφους για τον κήπο, το χωράφι κ.ά.

Στην ανακύκληση περιλαμβάνονται διάφορες μέ­θοδοι ανάκτησης υλικών. Κατά κανόνα, όμως, εφαρ­μόζονται η μηχανική διαλογή και η διαλογή στην πη­γή. Τα βασικότερα οφέλη που προκύπτουν από την ε­φαρμογή της ανακύκλησης είναι η εξοικονόμηση φυ­σικών πόρων και ενέργειας και η μείωση της ρύπαν­σης του περιβάλλοντος.


Followers

Υποστηρίξτε την προσπάθεια μας με μια μικρή δωρεά. Κάθε δωρεά είναι σημαντική γιατί μας βοηθάει να κρατήσουμε ανοικτό το blog και να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας. Αν θέλετε να μας βοηθήσετε κάνετε κλικ στο κουμπί Donate.

Επισκευές Ηλεκτρικών Συσκευών - Θεσσαλονίκη

 
Design by Free Wordpress Themes | Bloggerized by Free Blogger Templates | Web Hosting Deals